Sejarah Desa


Pada tanggal 14 Juni 2015 s.d 10 Januari 2016, Bidang Kebudayaan Disbudpar menelusuri tentang Sejarah Kampung Nyalindung. Diawali dengan menemui Kepala Desa Nyalindung, Perangkat Desa, tokoh masyarakat serta mengunjungi makam keramat Eyang Entang dan Ibu Entang di Kampung Ciloa Desa Nyalindung, yang ditandai oleh 2 (dua) buah pohon beringin dan pohon dangdeur besar. Menurut keterangan pini sepuh masyarakat setempat, yaitu abah Entang, abah Indi, aki Anda Sutisna, aki Basari, abah Eman, abah Iing dan abah Amat yang disampaikan dalam cerita Pantun Ki-Artasik dari Pasiranging Cipatat, mengenai Sejarah Nyalindung sebagai berikut :

Sampurasun rampes, Pantun dibantun santun, mantun dikintun panungtun. Panata menta rata ditata, cumarita kalawarta ku pepeta. Cukcrukan guratan lalakon, langgeng carita tetekon alam, kasang tukang bewara marcapada, ugeuran carios nu waspaos, medar kotretan jadi catetan, catetan jadi suratan, aksara cumpon catur basa, anjog babar kecap nu linuwih, hayu gawaran lakuning zaman, buhun lisana kapeto kiwari, cantelan laku sajarah padumukan. Gapuraning pitutur saur sajarah, kocap cacandran kisunda, sumuhun dawuh kanu gaduh dawuhanana, nandesan carita babad, sacangkewok dibageakeun putu sewu, mere obor jeung areuyna, pamuntangeun neuleuman zaman, mangkahade kulampah anaking kaluli-luli, lakuning kasarad direuma korod, teteskeun dina hate taletekeun ka Hyang dumadi, nete taraje kana tetece, mukaning ujaring hambalan cariosan.

Lembur singkur malipir leuweung larangan, pataremaan sisi wahangan, banyuna lub leb nakubangan, lelemah darat antel biwir cai, nu herang ngagenclang putih. Baeu jentre laratana ebreh Cikubang moro Cimeta, arual areol tapak naga, kasuksruk padumukan merenah, temah wadi diniatan, bumen-bumen tarekah angang leumpang, kaupahan nimu alamna, kawengku Umbul Kahuripan (ayeuna Cikalongwetan) lan Cipeundeuy, Imah-imah pakarencilan, nu kasampak badak heuay, pantuncalan gadobangkong, hateupna jolopong, najan saeutik nungahuni, rasa mah heunteu keueung, honcewang kuma onam, Lunta lampah teu gaplah, jalmi lameh budi parangi.

Kairut nu kauruyan tempat, menak atikan Tumenggung Wirasuta, Raden Anggadinata tetesan terahing kusumah, sareng Raden Nyimas Rahayu Atnasih Anggraeni seja tumetep ngentep mandat pancen Umbul Kahuripan, anu wiwitanana linggih di Cikalong- Cianjur, janten menak agung punjuling papak pangaweruh, saciduh metu saucap nyata. Kasakten manggulang mangguling teu katiten, kasakti mandraguna teu kataliti, Lakuning polah kayungyun, lungguh timpuh andalemi. Nampi pancen kedah ngadanel panganjrekan ngabaladah pasir, ngawagun Pondok kondang. Jelema nyebat urang Cikondang Cianjur bubuara. Pangandika Raden Tumenggung Wiirasuta maparin sandika telik sandi, ka menak nu nyamur teu katara, nyamar teu katangen, meungpeun buni dinu caang. Kapeto amanatna kedah masihan bantosan ka wadia balad tentara Adipatukur, anu sabagean ngeungkeuy ngabandaleut, ngalangkung ka Kahuripan (cikalongwetan}, seja ngarurug Batavia, muru lapang kuru setra, rek adu raga bitotama. Najan jalan rumpil hese beleke, teu pugag hareupan, ngemban parentah Raja Sultan Agung nu utami. Sultan pabentar paham lantaran, kupasalia pangadatan, teu parok polah kawalanda nyiksa rakyat ngarampas nagara. Mangsana Sultan ngutus Adipatiukur nu nyangking kalunguhan pupuhu bala tentara darat, sareng Adipati Bahureksa pupuhu bala tentara laut, Anjeuna kudu Laju nangtungkeun umbul-umbul bandera parentah Raja Mataram di Batavia.

Kocap nu nyambut di Kampung Pondokkondang, ngadago laku pangdawuh Umbul Kahuuripan taat talatah tuhu papatah, dicangreud cariosan Tumenggung Wirasuta kudu pinasti iatna baris seba rasa, Tohpati jiwa raga bebela ka pasukan Raja Sultan Agung Mataram nu sumping dibageakeun, nu lengah di sugemakeun, nu linggih diperenahkeun. Tutas mileureuh di Pondok kodang, bral pasukan miang ka Kahuripan hageud pancen, gagah perkasa wibawa ludeung kawanina. Namung niat menang teu kabiruyungan, titis tulis tiajalina ieu lalakon. Nu campuh perang tandingan ka Batavia, laju bitotama jeung walanda, mung tentara Adipatiukur teu karojong bala tentara Bahurekso nu leuir datang teu mucunghul ka Batavia. Walanda Kadeseh ku Adipatiukur, ieu lolongkrang dipake ngadu domba antara Adipatiukur jeung Bahureksa, ku Walanda, yen Adipatiukur geus sakongkol jeung walanda rek ngadegkeun karajaan Sunda. Eta warta nepika ka telik sandi Bahureksa. Ahirna Adipatiukur jeung Bahureksa pasalia paham, nya bentrok campuh adu jajaten di Kahuripan (Cikalongwetan). Tina ieu perang mawa korban nu palastra jeung tatutipasukan Adipatiukur jeung Bahureksa. Tah tutas perang jeung Adipatiukur. Bahureksa kakarak sadar yen manehna kaperdaya ku reka pulitik walanda. Kukitu sanajan pasukan geus perang, tapi tetep tekadna tentara Bahureksa terus nyusud ka Batavia rek nyerang Walanda, namung teu manggapulia asor kateter musuh, nu kuat samagreng pakarangna. Nu ngajorag mulang kaasal eleh perang adu kanuragan. Kasered musuh paburencay, pasukan kadeseh paburantak. Nu lumpat neangan pisalameteun, lampah laju nu ka Karawang, ka Banten, ka Sukabumi muru arah priangan. Samalah sabagean anjog leumpang ngalenghoy, leuleus hate langlayeuseun eleh tempur, balik kanu haat neda sih piwelas rasa kapupuhu Kampung Pondokkondang. Pasukan Mataram nu ngaku asal ti Daha Kahuripan, menta tempat panyumputan geusan panyalindungan. Ku karakah pupuhu Pondokkondang pasukan direnggenekeun di hiji pasir nu kasohor janten Kampung Nyalindung, mung samemeh merenah pasukan tumetep diperedih waleh ucap, ragrag ngaran bukbrak aslina, gelendut angucapna kula Ngabehi Wulung Ronggo Sora. Ngan amanat ti ngabehi peun kula jenengenipun Embah Daha, asal usul banjar matuh pamidangan ti daha kahuripan wong wetan kediri. Nitip sandi sabdo darmo, samaran ngaran Daha teu katohiyan, teu bahla kacerek musuh nu pasuliwer, namung ka ilo dulur sakabeh, rehing diana nyaho kula lan Daha. Kula hamo mulang kanu melang, sabab kula apes kanuragan, kadigjayaan geus teu jaya, pangawasa kapupul bayu, pamuntangan taya cekelen, Mataram moal dipangihan.

Pungkas catur nu kaatur, salamet nu nyiruruk, ngadapup ngalebur raga, pagaliwota duduran embah daha konco-koncone ngadeg sahadat walimahan lan panghuni Pondokkondang. Riab rundayan medal turunan, nu jadi panghuni Nyalindung kiwari ngalobaan, ahirna sumebar bumen-bumen muka kampung anyar. Jejer Carita Kacarioskeun Embah Daha di tigas walanda jeung musuhna, raga pangawakana di babacarkeun pedah boga aji rawa rontek, teu tiwas lantara tiap lengeuna potong nyambung deui jeung ragana, saestuna kapireng nu dikurebkeun di Tonjong, Nyalindung lan Cirawa, sanes embah Daha nanging wadia balad embah Daha

Kocap nami Anggadinata, lan Ibu Nyimas Raden Rahayu Atnasih Anggraeni ajena pengkuh nyidem samaran. Kajojo Eyang Entang lan Ibu Entang, kakoreh rehrehan rusiah, sing horeng simana horeng jeneng Entang, hartina bentang, wujud panghargaan pinunjul sanes bade agul, pinanggih sanes seja nagih ti umbul Kahuripan Tumenggung Wirasuta, nanging alatan ageung ku jasana nu panceg kana pancen nagara, henteu udar tina tali gadang, ungah balilahan tina wiwilangan, estu tuhu ka pagangung taat kanu nyandang tahta. Kumargi pancen wiwitan nyamar sareng nyamur janten telik sandi, mangka ucap cacap pangucap tetep teu ngangken menak, mangka para putrana jeneng teu nami menak, cekap ku jenengan kampung nu kapeto turunan anjeuna Nuriya nu bubuara ka Cikundul sareng Idris (ayah katmah) nu ngababakan di Nyalindung. Anjeunan janten tokoh pupuhu kampung ngalajengkeung ramana.

Salajengna pondokkondang janten babakan lembur sateras robideui tug dugika ayeuna jantan Parakansalam. Parakansalam nyoko kana adat masyarakat marak lauk di walungan Cikubang, samangsa ngagelarkeun upacara hajat cai ngaruwat lembur. Prak-prakan hajat huluwotan cai diawitan dikaramat Cimaniagung, kucara arak-arakan nabeuh bende, ngagiring embe seja di beresihan di liang cai, rengse dipencit diarak seja di olah jadi tuangeun dibageakeun ku syukuran tumpeng, digentenan pupuhu adat metakeun jampe pamake marancahan alam buana, sangkan rahayuning waras, manusa waluya ku banyu suci Cimani-agung. Medal uga di Nyalindung bacaeun anak incu“ Mun adat dikahuripan nyawaan deui, putu sewu cacap masantren dikotapraja, bumen-bumen ngadeg julang ngapak, isuk jaganing geto Nyalindung diistrenan jadi kamantren.” Maten lakon caritane Eyang Entang, sohorna rahayat nyebat jenengan Embah Dalem Jagat Sakti , ing gaduh geugaman palintangan jagat lan etangan bentang diweruh silokaning ajaran tatanen, mangkat, hajat lan rupi-rupi kaperyogian sanes kanten. tiasa kawariskeun ka putu seuweu-siwine kiwari. Artinya kurang lebih sebagai berikut , bahwa Eyang Entang memiliki nama aslinya Raden Arya Anggadinata dan Ibu Entang yaitu Nyimas Raden Rahayu Atnasih Anggraeni. Arti Raden Arya merupakan darah keturunan menak-menak Umbul Kahuripan Tumenggung Wirasuta . Beliau berasal dari daerah Kampung Sanalika Cikundul Cianjur yang ditugaskan untuk menetap di Kampung Pondok kondang karena diperkirakan pada tahun 1601 sekitar abad 17 awal wilayah Cikalong Cianjur masuk Umbul Kahuripan Tumengguing Wirasuta yang beribukota di Pangheotan sekarang Cikalongwetan. Tugas beliau membantu dan mengawasi perjalanan pasukan bala tentara Adipati Ukur yang mengemban amanat Raja Mataram yang melewati jalur Kahuripan/Cikalongwetan yang akan menyerang Batavia (Jakarta). Selain mengemban tugas pemerintahan, beliau merupakan cikal bakal asal usul adanya masyarakat serta pemukiman (Ngababakan) di Pondokkondang istilah Pondokkondang artinya rumah yang ditempati oleh orang Cikondang Cikundul Cianjur yang sekarang berubah menjadi Parakansalam.

Sebutan nama Parakansalam mengambil dari tradisi mengambil ikan ( marak lauk) dalam persiapan hajat cai ngaruwat lembur yang dimulai acaranya dari Cimani Agung dengan membawa sesaji berupa kambing untuk disembelih yang diiringi aneka tetabuhan, dan berakhir dengan mengambil ikan (marak lauk) di sungai Cikubang. Istilah nama Parakansalam dibuat oleh keturunan Eyang Entang dan Ibu Entang, yaitu mama idris atau Ayah Katmah. Dalam pengembaranya beliau tidak pernah menyatakan keturunan menak Cikundul, sehingga keturunannya sampai saat ini tidak ada satupun yang memakai gelar nama menak dengan alasan penyamaran. Oleh karena itu masyarakat lebih mengenal nama Eyang Entang. Artinya Entang, didasarkan buah karya jasanya serta loyalitas beliau kepada Tumenggung Wirasuta sangat tinggi, sehingga mendapat penghargaan bentang dari Umbul Kahuripan yang dipimpin oleh Tumengung Wirasuta. terutama dalam dalam mengemban amanat pemerintahan sebagai penghubung (telik sandi) serta upaya memberikan bantuan perbekalaan kepada pasukan tentara Sultan Agung yang dipimpin Adipatiukur dalam rangka menyerang Belanda di Batavia sebagai pasukan darat. Dalam pelaksanaanya hanya tentara Adipatiukur yang dapat menyerang Batavia, karena Tentara Mataran yang dipimpin Bahureksa belum sampai ke Batavia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda dalam politik adu domba, sehingga terjadi perselisihan antara dua panglima perang, yang berakibat masing-masing pihak telah memakan banyak korban, yang akhirnya pasukan Adipatiukur mundur menuju Daerah Pongporang, Gunung Lumbung, setelah bertempur dengan pasukan Mataram yang dipimpin oleh Bahureksa di Kahuripan/ Cikalongwetan

Dengan situasi dan kondisi ini, terjadi kebingungan di Pasukan Mataram, karena merasa sudah termakan oleh siasat Belanda, dengan tidak dibantu oleh pasukan Adipatiukur, Pasukan Bahureksa selaku pimpinan pasukan angkatan laut tetap melanjutkan untuk menyerang Batavia pada tahun 1628-1629, mereka dipukul mundur oleh tentara Belanda hingga pasukan tentara Sultan Agung mundur ke Karawang, dari Karawang tentara Sultan Agung masih di seret yang akhirnya tentara Sultan Agung tercerai-berai. Diantaranya ada yang lari ke daerah Priangan. Ada pula pimpinan dan pasukan Tentara Sultan Agung bernama EMBAH DAHA (Embah adalah sebutan untuk orang Jawa) yang diberi perlindungan oleh masyarakat Kampung Pondok Kondang. Kemudian mereka ditempatkan di satu daerah yang dia beri nama KAMPUNG NYALINDUNG yang artinya PANYALINDUNGAN (Tempat Berlindung). Nama Daha adalah asal tempat di Kediri Jawa Timur yang pada waktu itu masuk kedalam wilayah kekuasaan Mataram. Kata Daha diucapkan oleh salah seorang pimpinan tentara Sultan Agung, kepada masyarakat kampung Pondokkondang dalam rangka penyamaran nama. Hal ini dilakukan agar tidak diketahui pasukannya oleh tentara belanda. Selain itu, kata Daha merupakan kata sandi bagi kelompoknya agar mudah ditemukan kawanya dalam penyamaran. Sedangkan nama aslinya adalah Ngabehi Wulung Ronggo Sora. Artinya Ngabehi adalah jabatan setingkat jaksa. Menurut cerita warga sekitar, karena embah Daha memiliki kesaktian aji rawa rontek. Jika tangan dan kakinya ditebas oleh golok atau ditembak oleh tentara Belanda, walaupun sudah putus, namun dapat menyatu kembali dengan badannya. Akhirnya agar bisa meninggal,

oleh musuhnya bagian tubuh yang terpotong-potong dari jasad Embah Daha di kubur, di lokasi Kampung Nyalindung, Tonjong, dan Cirawa. Namun setelah ditelusuri, menurut cerita pantun sunda, bahwa makam yang terletak di kampung tersebut bukan potongan tubuh dari embah Daha, akan tetapi sebutan bagi makam orang-orang daha yang meninggal dan dikubur di kampung tersebut. Dalam cerita pantun ada sebuah Uga atau ramalan dimasa datang bahwa, Mun adat dikahuripan nyawaan deui, putu sewu cacap masantren di Kotapraja, bumen-bumen ngadeg julang ngapak, isuk jaganing geto Nyalindung diistrenan jadi kamantren.” apabila tradisi nilai-nilai adat masyarakat hidup dan hurip lagi, dan anak cucu selesai sekolahnya di Kota, serta membangun rumah julang ngapak, maka dikemudian hari Nyalindung diresmikan menjadi Kecamatan. Selain Embah Daha tokoh yang sangat kharismatik dikenal pula oleh masyarakat sekitar nyalindung, bahwa eyang Entang sering disebut Embah Dalem Jagat Sakti. Hal ini didasarkan kepada ajaranya mengenai ilmu hitungan dan perbintangan tentang Jagat Raya, dimana adat tradisi tradisi budaya ini, masih melekat dipakai oleh masyarakat, jika hendak mendirikan bangunan, hajatan , berpergian dan sebagainya selaku dihitung dulu

  1. Situasi, Kondisi dan Sejarah Desa Nyalindung
  2. Masyarakat desa nyalindung awalnya bermata pencaharian bertani serta bercocok tanam, namun seiring dengan perkembangan pertumbuhan masyarakat serta pembanguna masyarakatnya sekarang memiliki aneka pekerjaan PNS, Militer, Wiraswasta, Buruh dan lain-lain. Desa Nyalindung dalam sebuah desa, berbatasn dengan wilayah :

a.Sebelah Utara : Desa Mandalasari Kecamatan Cikalongwetan.

b.Sebelah Timur : Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalongwetan dan Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang.

c.Sebelah Selatan : Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat.

d.Sebelah Barat : Desa Sumur Bandung Kecamatan Cipatat.

Dengan luas wilayah 327,450 Ha dan Jumlah penduduk 5.670. Desa Nyalindung terletak antara Lintang Selatan dan Bujur Timur, dengan luas wilayah 237.450 M2, yang terdiri dari 4 Dusun 17 Rukun Warga (RW) dan 34 Rukun Tetangga (RT). Desa Nyalindung hasil pemekaran dari Desa Citatah pada tahun 1927. Desa ini masuk wilayah Kecamatan Cipatat dan Kewedanaan Padalarang. Pelaksanaan Pemekaran zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jonkheer Mr. en Dr. Andries Cornelies Dirk de Graeff .Memerintah antara tanggal 7 September1926sampai 11 September1931, dimana Dalam tahun 1927 Pemerintahan Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahun 1927 itu politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”.

Proses ini mengacu pada kebijakan Bupati Bandung Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema Vsering dieja dengan Aria Wiranatakusuma, merupakan Bupati Bandung yangmemerintah Periode 1920– 1931dan Periode 1935– 1945. Beliau sangat perhatian pada rakyatnya sesuai dengan pidato pertama, 12 April 1920, yang mendapat perhatian besar, Seluruh Bupatidi Priangan hadir bersama aparat sipil dan militer lainnya, antara lain menuturkan sebagai berikut ;

“Supaya pibisaeun nyumponan kana sumpahna, jeung instruksina nu jadi bupati, taya lian ngan kajaba ti sarerea bae, kudu pada boga rasa jadi bupati lain rasa dina nanpa kauntungan atawa dina boga kakawasaanana, tapi dina rasa kani’matan buahna kaadilan. Lamun rasa anu kitu dipiboga ku sarerea, tangtu ieu Kabupaten Bandung, moal salah deui pinanggih jeng kasalametan, hurip nagri waras rayat. Cicingna kaadilan nu jadi bupati, lain dina prak-prakan pikeun gunana 2-3 jalma, tapi kaperluanana tina jalma nu leuwih loba, nu kudu dituturkeun.”

Artinya : Agar bisa memenuhi janji sesuai dengan intruksi Bupati, tiada lain semuanya harus mempunyai rasa jadi Bupati, bukan hanya untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan tapi mempunyai kenikkmatan buah rasa keadilan. Jika semuanya memiliki rasa seperti itu tentunya Kabupaten Bandung, tidak akan salah lagi akan mendapatkan keselamatan kehuripan negeri sehat rakyat. Kedudukan menjadi Bupati dalam prakteknya, tidak hanya untuk memenuhi kepentingan 2 atau 3 orang saja, tapi untuk keperluan serta kemauan orang banyak yang harus diikutinya.

Dengan kebijakan Bupati yang sesuai dengan isi Pidatonya, mengenai dengan keinginan Bupati Bandung untuk mensejahterakan rakyat di antaranya membuat peraturan keluar-masuk uang Desa, mendirikan koperasi di Kabupaten Bandung. Momentum ini menjadi salah satu dasar pertimbangan prosesi berdirinya Desa Nyalindung, karena pada masa itu, pemerintah menghendaki adanya nama suatu lokasi di tiap-tiap daerah, sehingga pembentukan suatu desa didasarkan atas kebutuhan untuk memperjelas lokasi dan luas teritorialnya. Hal ini sejalan dengan dikeluarnya Regering lnlandsche Cooperative Vereeniging atau lebih dikenal dengan sebutan: Peraturan Tentang Perkumpulan Koperasi Bumiputera Nomor 91 Tahun 1927, yang khusus berlaku bagi kaum bumiputera (baca : bangsa Indonesia). Dengan mengacu pada aturan tersebut, dimulailah pengelolaan keuangan kas desa, dan koperasi Desa, tanggal 20 Juni 1927, walaupun waktu itu menurut peraturan tata Negara Hindia Belanda (Indische Staatsregering tahun 1927, masyarakat Indonesia terbagi atas :

  1. Golongan Eropa dan yang semisal dengannya yakni masyarakat Belanda dan keturunannya bangsa Eropa lainnya.
  2. Golongan Timur Asia yakni Cina, Arab, India Pakistan, dll.
  3. Golongan Pribumi yakni masyarakat asli atau bumiputera.

Dengan aturan yang sangat merendahkan bangsa Indonesia, bagi rakyat dapat memberikan kemudahan dan keleluasan bagi masyarakat Bumiputera untuk melakukan hubungan dagang, serta mengelola kegiatan ekonominya. Namun demikian proses pemilihan Lurah atau Kepala Desa Nyalindung tahun 1927 tetap dilaksanakan, maka terpilihlah Surawinata sebagai lurah pertama sesuai aturan pasal 128 ayat (3) Indische Staatsregering (IS) tanggal 2 September 1854, Stbld. Tahun 1854 No.2 tentang tata cara pemilihan kepala desa secara langsung dipilih oleh rakyat sesuai hukum adat istiadat masyarakat, serta undang-undang tentang desa, yaitu IGO (Islandsche Gemeente-Ordonnantie) tanggal 13 Februari 1906 untuk desa-desa di wilayah Jawa dan Madura.

Kedua aturan di atas, merupakan satu hubungan kekuasaan yang direorganisasi melalui kedua UU, berupa regulasi (tataran normatif) dan/atau kebijakan (tataran implementasi) yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengelola kekayaan Desa, khususnya tanah kas Desa. Selanjutnya inilah nama para pejabat Kepala Desa Nyalindung, yaitu :

1.Surawinata 1927-1930

2.H. Moersyid 1930-1945.

3.Ahya 1945-1946

4.Anda Sutisna 1946-1951

5.Abdoel Rojak 1951-1957

6.Aman 1957-1959

7.DJaja 1959-1972

8.Kosim 1972-1984

9.M.Kamso Andiat 1984-1986

10.Ejaenal Aripin 1986-1994

11.Aseng 1994-2002

12.Aan Suryana 2002-2007

13.Oo Supriatna 2007-2012

14.Oo Supriatna 2012- sekarang.

B.Kesimpulan :

Sebagai bahan telaah bersama, jika disepakati oleh aparat Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa serta masyarakat Desa Nyalindung, untuk menetapkan Hari Jadi Desa Nyalindung, kiranya untuk sementara dapat diperingati tanggal 20 Juni 1927, sebelum ditemukan catatan sejarah yang lebih konkrit. Penentuan tanggal dimaksud berdasarkan pertimbangan pada :

1.Regeling lnlandsche Cooperative Vereeniging, atau sering disebut dan lebih dikenal dengan sebutan: Peraturan Tentang Perkumpulan Koperasi Bumiputera Nomor 91 Tahun 1927, yang khusus berlaku bagi kaum bumiputera (baca : bangsa Indonesia).

2.Tahun 1927 Pemerintah Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi), dimana politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”. Mengacu pada aturan dimaksud ada kesesuaian kebijakan Bupati Bandung Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema V, pada masa pemerintahnya, membuat kebijakan pembentukan Koperasi Desa dan pegaturan uang kas desa di Kabupaten Bandung, tanggal 20 Juni 1927.

Sumber : Diolah dari berbagai referensi. Oleh Hernandi Tismara

Facebook Comments